Kúpna zmluva

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Predávajúci

  1. Ľudovít Csomor rod. Csomor
  2. Adela Csomorová rod. Forrová
  3. Juraj szabo rod. Szabo
  4. Mária Szabová rod. Karacsonyová
  5. Kristián Kamenár rod. Kamenár
  6. Ladislav Boledovič rod. Boledovič
  7. Gabriela Boledovičová rod. Sandulová

….

Prílohy

x

Pozrite si aj

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

document_49 Prílohy document_49 (926 kB) 06.12.2016