Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Váhovce

Obecné zastupiteľstvo vo Váhovciach v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Váhovce na 03.03.2015 (viď. príloha)

Prílohy

x

Pozrite si aj

Oznámenie pre obyvateľov obce

Document_160 (2) Prílohy Document_160 (2) (160 kB) 11.08.2017