Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1. Komisia finančná, správy majetku obce, obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti, rozvoja, výstavby a územného plánovania obce

Meno Priezvisko Titul
Eva Kissová
Dávid Takáč Ing.
Peter Varga
Iveta Holubová

 

2. Komisia kultúry a vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

Meno Priezvisko Titul
Ladislav Takáč
Katarína Kubicová JUDr.
Eugen Szabo
Andrea Kulcsárová
Michal Nyári
Beáta Hlaváč Horesnyi

Helena

Zuzana

Szabová

Csőzová

 

3. Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva a životného prostredia

Meno Priezvisko Titul
Viliam Szabó
Roland Vontszemű
Ladislav Károly