Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov

Obec Váhovce na základe ,, Žiadosti o zverejnenie výzvy” túto výzvu zverejňuje a oznamuje občanom obce, že priložený menný zoznam vlastníkov je zverejnený na úradnej tabuli obce. Document_705

Prílohy