Zmluvy 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Predávajúci Ľudovít Csomor rod. Csomor Adela Csomorová rod. ...

Čítaj viac »