Odpadové hospodárstvo

Výkaz 2021 ŽP 6-01
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov2021
vývoz_PET_2021
Zvozový kalendár Váhovce 2022
Oznámenie o úrovni vytriedenia 2021
zberový kalendár na rok 2021
Nájomná-zmluva-lekáreň-
Document_83
Zberový kalendár na r. 2020 pre komunálny odpad a triedené zložky
Zber odpadu 2019

Zber komunálneho odpadu:

Odvoz komunálneho odpadu sa koná v období od 1.10. až 31.03. každý druhý týždeň a v období od 01.04. až 30.09. každý týždeň vo štvrtok od skorých ranných hodín. Zber vykonáva KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o..

Odpadová spoločnosť odvezie iba komunálny odpad vyložený v smetných nádobách, nie vrecia s rôznym druhom odpadu!

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu sa koná podľa vopred určeného harmonogramu pre jednotlivé komodity. Zber týchto druhov odpadu je bezplatný.

Plasty – zbierajú sa do 110 l priehľadných plastových vriec, ktoré zberová spoločnosť rozdáva do domácností a odváža ich priamo z domácností.

Ďalšie druhy odpadov sa zbierajú do 1100 l umelohmotných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci:

  • sklo – kontajner zelenej farby
  • papier – kontajner modrej farby
  • kovy – kontajner červenej farby
  • obalový materiál na báze lepenky (tetrapak)  – kontajner oranžovej farby.

Hospodársky dvor:

Na pozemku vedľa pošty sa nachádza obecný hospodársky dvor, kde občania môžu odovzdať bezplatne objemný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre), pneumatiky, použité jedlé rastlinné oleje a tuky a za poplatok drobný stavebný odpad.

Otváracia doba hospodárskeho dvora je vyvesená na bráne pri vchode.

Cintorín:

Veľkokapacitné kontajnery za domom smútku sú určené na odloženie odpadu pochádzajúce z údržby hrobov a ich okolia. Je prísne zakázané vynášať do týchto kontajnerov stavebný odpad pochádzajúci z rekonštrukcie náhrobných kameňov a pomníkov a komunálny odpad z domácností!

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad:

BRKO likviduje každá domácnosť v záhradných kompostéroch, ktoré majú zapožičané od obce bezplatne. Vzniknutý kompost sa môže využiť ako bežný substrát.

Prílohy