Aktuality / Podujatia

ÚRADNÁ TABUĽA

DátumNázov
2022/08/27Pozvánka na zasadnutie OZ2022-08-27 10:04:18
2022/08/11Ponuka na predaj majetku2022-08-11 10:41:32
2022/07/26Verejná vyhláška – Odvolanie Zoltána Kissa, Mirošovická č. 387,251 64 Mníchovce, ČR proti rozhodnutiu OU GA PLO č. OU-GA-PLO-2022/000426-174 zo dňa 21.04.20222022-07-26 11:15:14
2022/06/20Určenie lesného celku Nitra – Verejná vyhláška2022-06-20 08:50:24
2022/05/24Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.05.20222022-05-24 14:24:45
2022/04/22Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 20212022-04-22 09:47:11
2022/04/22Rozhodnutie – jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora2022-04-22 08:29:59
2022/03/29Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 01.04.20222022-03-29 08:25:55
2022/03/01Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.03.20222022-03-01 15:37:48
2022/02/21Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.02.20222022-02-21 10:55:00
2022/02/04Pozvánka na zasadnutie OZ2022-02-04 11:52:19
2022/01/31Zámer na prenájom2022-01-31 14:40:30
2022/01/31Zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce2022-01-31 14:32:43
2022/01/31Schválenie odpredaja pozemku vo vlastníctve obce2022-01-31 10:35:54
2022/01/28Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 31.01.20222022-01-28 14:30:32
2022/01/10Pozvánka na zasadnutie OZ2022-01-10 15:36:04
2022/01/03Pozvánka na zasadnutie OZ2022-01-03 10:55:16
2021/12/20Oznámenie o zverejnení Návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Váhovce, areál hospodárskeho dvora2021-12-20 12:58:10
2021/12/14Pozvánka na zasadnutie2021-12-14 10:21:15
2021/12/02Návrh rozpočtu na roky 2022-20242021-12-02 15:30:31
2021/11/19Návrh VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania2021-11-19 12:53:32
2021/09/21VZN obce Váhovce 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území obce Váhovce2021-09-21 11:19:27
2021/09/17Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 20.09.20212021-09-17 10:20:37
2021/08/09Návrh VZN obce Váhovce o podmienkach umiestňovania volebných plagátov2021-08-09 09:29:11
2021/06/27Pozvánka na zasadnutie OZ2021-06-27 11:15:18
2021/06/22Pozvánka na zasadnutie OZ2021-06-22 07:52:29
2021/06/10Pozvánka na OZ2021-06-10 14:11:24
2021/06/10Návrh Záverečného účtu obce Váhovce za rok 20202021-06-10 09:11:48
2021/06/01Pozvánka na zasadnutie OZ2021-06-01 08:23:29
2021/05/21Pozvánka na zasadnutie OZ2021-05-21 19:40:29
2021/05/18Pozvánka na zasadnutie OZ2021-05-18 14:14:45
2021/05/13Pozvánka na zasadnutie OZ2021-05-13 14:32:31
2021/05/06Informácie k asistovanému sčítaniu obyvateľov v čase od 03. mája do 13. júna 20212021-05-06 14:48:36
2021/04/21Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 20202021-04-21 09:49:36
2021/04/08Verejná vyhláška – Pozemkový a lesný odbor2021-04-08 11:54:23
2021/02/26Pozvánka na OZ2021-02-26 13:30:19
2021/01/14Schválený rozpočet obce Váhovce na roky 2021-20232021-01-14 15:25:52
2021/01/11Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Váhovce2021-01-11 15:04:41
2021/01/07Zámer prenájmu nebytového priestoru2021-01-07 12:03:23
2020/12/14Oznámenie o Zverejnení Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora2020-12-14 14:11:47
2020/12/12Verejná vyhláška2020-12-12 09:39:32
2020/12/01Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 – výdavky2020-12-01 16:23:53
2020/12/01Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 – príjmy2020-12-01 16:21:56
2020/11/18Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 20212020-11-18 16:40:54
2020/11/11Návrh – VZN č. 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady2020-11-11 17:32:56
2020/11/11Návrh – VZN č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom2020-11-11 17:31:29
2020/11/10Zverejnenie výzvy – Vybudovanie KS v obci Váhovce2020-11-10 12:43:26
2020/11/10Oznámenie o začatí spojeného územného konania- verejná vyhláška2020-11-10 11:36:23
2020/11/04Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania2020-11-04 15:42:37
2020/11/04Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania2020-11-04 15:41:12
2020/10/26Zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce2020-10-26 12:42:43
2020/10/26Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov2020-10-26 11:53:01
2020/10/20Pozvánka na zasadnutie OZ2020-10-20 11:53:58
2020/08/12Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania2020-08-12 10:54:27
2020/08/11Sčítanie obyvateľov, bytov a domov2020-08-11 13:16:23
2020/07/28Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.07.20202020-07-28 10:19:37
2020/06/30Schválenie odpredaja obecného pozemku2020-06-30 08:12:51
2020/06/26Pozvánka na zasadnutie OZ2020-06-26 12:02:12
2020/06/10Oznámenie o uložení listovej zásielky2020-06-10 11:24:29
2020/06/07Pozvánka na zasadnutie OZ2020-06-07 17:28:21
2020/05/25Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy2020-05-25 14:07:37
2020/05/12Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania2020-05-12 10:13:27
2020/05/06Verejná vyhláška- Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta2020-05-06 09:23:05
2020/04/30Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania2020-04-30 10:18:24
2020/04/14VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s vyuč. jazykom slovenským vo Váhovciach s nástupom od 01.07.20202020-04-14 11:38:12
2020/04/14VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ vo Váhovciach s nástupom od 01.06.20202020-04-14 11:36:47
2020/04/06Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 09.04.20202020-04-06 09:19:57
2020/03/20Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 20192020-03-20 14:24:10
2020/02/28Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov2020-02-28 10:36:37
2020/02/17Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška2020-02-17 12:22:45
2020/02/14Schválený rozpočet na roky 2020-20222020-02-14 11:01:22
2020/02/02Verejná vyhláška2020-02-02 10:53:51
2020/01/27Zámer nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve obce2020-01-27 10:39:00
2020/01/13Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.01.20202020-01-13 15:45:38
2020/01/13Oznámenie – verejná vyhláška2020-01-13 12:54:30
2019/12/20Návrh rozpočtu na roky 2020-20222019-12-20 11:02:13
2019/12/13Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.12.20192019-12-13 09:59:03
2019/12/09Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-12-09 10:51:39
2019/12/05Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce2019-12-05 11:43:02
2019/12/05Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce2019-12-05 11:42:31
2019/12/03Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 20202019-12-03 10:49:12
2019/11/25Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.11.20192019-11-25 12:46:09
2019/11/21Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-11-21 11:18:06
2019/11/21Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-11-21 11:17:37
2019/11/21Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-11-21 11:17:04
2019/11/21Verejná vyhláška pre vlastníkov nehnuteľností2019-11-21 11:15:53
2019/11/19Pozvánka na OZ dňa 22.11.20192019-11-19 10:44:24
2019/11/18Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-11-18 14:58:00
2019/11/18Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania2019-11-18 14:57:27
2019/11/14Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov2019-11-14 15:04:11
2019/11/14Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška2019-11-14 14:51:16
2019/11/14Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška2019-11-14 14:50:06
2019/11/07Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora2019-11-07 09:23:47
2019/10/29Pozvánka na zasadnutie OZ2019-10-29 11:26:02
2019/10/22Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 25.10.20192019-10-22 11:07:13
2019/09/25Oznámenie o uložení listovej zásielky2019-09-25 16:03:20
2019/09/15Zámer odpredaja pozemku2019-09-15 08:56:57
2019/09/13Verejná vyhláška – pozvánka2019-09-13 11:23:44
2019/09/10Pozvánka na OZ, 13.09.20192019-09-10 14:29:18
2019/07/04Zámer odpredaja pozemkov2019-07-04 10:02:01
2019/07/04Odpredaj pozemkov2019-07-04 08:09:24
2019/07/04Zámer na odpredaj pozemkov2019-07-04 08:07:07
2019/07/03Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Váhovce od 01.07.20192019-07-03 10:23:35
2019/07/03Zámer na prenájom ornej pôdy2019-07-03 08:05:20
2019/07/01Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM s nástupom od 01.08.20192019-07-01 08:14:18
2019/06/27Pozvánka na zasadnutie OZ2019-06-27 09:10:21
2019/06/17Pozvánka na zasadnutie OZ – 21.06.20192019-06-17 09:46:38
2019/06/06Záverečný účet obce Váhovce za rok 20182019-06-06 14:42:13
2019/06/06Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Váhovce – Návrh2019-06-06 08:50:52
2019/05/21Oznámenie pre záujemcov o stavebný pozemok v obci – Starosta obce JUDr. Adrián Kubica, týmto oznamuje obyvateľom obce, že možnosť podania žiadosti o pridelenie stavebného pozemku sa končí dňom 21.05.2019. Ďakujeme všetkým žiadateľom za ich záujem. Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 12,15 hod. na Obecnom úrade vo Váhovciach.2019-05-21 15:17:03
2019/05/13Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav2019-05-13 14:35:39
2019/03/22Podmienky pre žiadateľov o obecný pozemok v obci Váhovce a Zmluvné podmienky predaja2019-03-22 23:00:34
2019/03/22Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce2019-03-22 10:18:06
2019/03/19Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.03.20192019-03-19 14:12:26
2019/02/28Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov2019-02-28 13:30:42
2019/02/18Oznámenie 01/2019 o výrube stromu2019-02-18 13:52:41
2019/02/04Oznámenie o zrušení pobytu2019-02-04 11:23:47
2019/01/29VZN č.01/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom v obci2019-01-29 15:23:12
2019/01/29Zverejňovanie – Voľby prezidenta SR v roku 20192019-01-29 14:35:06
2019/01/25Pozvánka na zasadnutie OZ2019-01-25 09:31:41
2019/01/23Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu2019-01-23 17:05:38
2019/01/17Rozhodnutie – zmena stavby pred jej dokončením – ,,Váhovce – splašková kanalizácia”2019-01-17 10:51:31
2019/01/14Tájékoztatás a választópolgárok részére – A Szlovák Köztársaság elnökének választása2019-01-14 11:57:53
2019/01/14Informácia pre voliča – Voľby prezidenta SR2019-01-14 11:55:49
2019/01/07Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM2019-01-07 16:55:35
2019/01/072. Návrh rozpočtu na roky 2019-20212019-01-07 14:51:12
2019/01/07Návrh VZN 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi v obci2019-01-07 12:55:51
2019/01/04Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce2019-01-04 10:16:17
2018/12/31Pozvánka na zasadnutie OZ2018-12-31 10:51:35
2018/12/21Návrh rozpočtu na roky 2019 – 20212018-12-21 09:36:01
2018/12/18Pozvánka na riadne zasadnutie OZ2018-12-18 15:20:41
2018/12/14Povinnosť ohlásenia chovu ošípaných2018-12-14 13:45:12
2018/12/13Rozhodnutie – Váhovce-splašková kanalizácia, tlakový systém2018-12-13 15:24:06
2018/12/07Verejná vyhláška – ,,Váhovce – splašková kanalizácia: SO 02 Splašková kanalizácia obce Váhovce – tlakový systém”2018-12-07 15:53:07
2018/12/02Plagát – Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce2018-12-02 12:30:31
2018/11/27Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 30.11.20182018-11-27 12:02:17
2018/11/16Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroka 20192018-11-16 10:30:31
2018/11/16Pozvánka na riadne zasadnutie OZ – 16.11.20182018-11-16 09:09:14
2018/11/15Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška2018-11-15 10:40:05
2018/11/15Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce – informácia2018-11-15 09:34:30
2018/11/11Výsledky volieb do orgánov samosprávy2018-11-11 06:20:59
2018/10/22Záverečný účet obce za rok 20172018-10-22 14:47:52
2018/10/11Dohoda medzi družobnými obcami2018-10-11 10:38:12
2018/10/05Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Váhovce2018-10-05 11:36:13
2018/10/05Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ vo Váhovciach2018-10-05 11:35:13
2018/08/30Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie2018-08-30 09:32:58
2018/08/30Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zverejnenie emailovej adresy2018-08-30 09:32:14
2018/08/17Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí2018-08-17 12:41:58
2018/08/16Voľby do orgánov samosprávy obcí – deň konania 10. novembra 20182018-08-16 14:14:41
2018/06/26Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce – mesta Galanta2018-06-26 11:13:33
2018/05/17Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM vo Váhovciach2018-05-17 08:39:54
2018/04/05Opatrenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy2018-04-05 09:36:02
2018/04/01Oznámenie od ZSVS – generálny pardon2018-04-01 10:48:14
2018/03/27Verejná vyhláška2018-03-27 11:16:14
2018/01/18Návrh VZN 01/20182018-01-18 12:24:20
2018/01/12Verejná obchodná súťaž na prenájom majetku2018-01-12 08:59:07
2017/12/21Oznámenie – ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov2017-12-21 15:21:15
2017/12/12Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM2017-12-12 14:46:24
2017/10/10Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK 4. novembra 20172017-10-10 15:23:16
2017/10/10Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK 4. novembra 20172017-10-10 15:22:05
2016/06/15VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce2016-06-15 12:09:16
2015/12/09Voľby do NR SR 2016 – elektronická adresa2015-12-09 09:41:58
2015/12/01Návrh VZN č. 01/20152015-12-01 09:20:39
2015/10/12Oznámenie2015-10-12 11:30:30
2015/09/17PHSR 2015 – 20222015-09-17 12:31:17