Výrub stromov

Oznámenie 5-2022 - výrub stromu
Oznámenie 4-2022 - výrub stromu
Oznámenie 3-2022 - výrub stromu
Oznámenie 2-2022 - výrub stromu
Oznámenie 1-2022 - výrub stromu
Oznámenie 2-2021
tlačivo Žiadosť o výrub
Oznámenie 1-2021 - výrub stromu
Oznámenie 2-2020 - výrub stromu

VÝRUB DREVÍN

Každý výrub drevín je potrebné ohlásiť na Obecný úrad vo Váhovciach.

  • 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny a krajiny

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

  • 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Za každý vypílený strom je potrebné vykonať náhradnú výsadbu.

SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Váhovce.

Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
– subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr.
občianske druženie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov a iné),
– subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody
a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
– subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona
o ochrane prírody,
– subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom
v začatom správnom konaní,
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad vo Váhovciach, v  lehote do 7 kalendárnych dní od zverejnenia.

Prílohy