Oznámenie o zverejnení Návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Váhovce, areál hospodárskeho dvora

Oznámenie

Prílohy