Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48

Prílohy