Práva a povinnosti

PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLÓRA

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

 • Kontrolnou činnosťou sa rozumie
  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov – zákon č. 278/1993 z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
  • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi – zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú
 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté  z  rozpočtu  obce  účelové  dotácie  alebo  návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

 • Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 357/2015 z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení.
 • Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

 • Hlavný kontrolór
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.
  8. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
  9. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo