Škola

Základná škola pre 1. stupeň
Názov – motto: „Vychovajme zo žiaka schopného človeka“
Stupeň vzdelania podľa ISCED 1
Dĺžka štúdia: 4 roky
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna

Názov školy: Základná škola
Adresa: Hlavná 428, 925 62 Váhovce, okres Galanta

IČO: 710056150
Riaditeľka školy: PaedDr. Juliana Szecsényiová
Ďalšie kontakty: 031 789 8374
Email: skola@zsvahovce.edu.sk

Zriaďovateľ: Obec Váhovce
Zastúpená starostom: Mgr. Adriánom Kubicom

Všeobecná charakteristika školy
Naša škola je neplnoorganizovaná základná škola. Sídlime v obci Váhovce v spoločnej budove s plno organizovanou školou s vyučovacím jazykom maďarským .Máme dve triedy so štyrmi ročníkmi. Spojenie ročníkov v posledných rokoch súvisí s vyučovaním náboženskej výchovy a etickej výchovy. Najčastejšie spojenie je v 1.a 2.ročník ako I .trieda a 3.a 4. ročník ako II. trieda. Celkový počet detí je v každom školskom roku iný, no zmeny sú nepatrné. Zvyčajne máme od 32 do 40 detí. Máme k dispozícii dve učebne, samostatnú miestnosť pre ŠKD, jeden kabinet, šatňu , výdajňu stravy a školský dvor s viacúčelovým ihriskom.

Žiaci našej školy sú v prevahe slovenskej národnosti , ale v každom školskom roku máme niekoľko detí maďarskej národnosti. Nevýhodou našej školy je , že žiaci musia po skončení štvrtého ročníka pokračovať v povinnej školskej dochádzke na plno organizovanej ZŠ mimo svojej obce. Našou spádovou školou je ZŠ SNP v Galante, ktorá je vzdialená asi 12 km. Niektorí žiaci dochádzajú na ZŠ v Seredi, čo je vzdialenosť od obce asi 8 km.

Charakteristika žiakov
Škola zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov v obci Váhovce. Školu navštevujú iba žiaci z obce Váhovce ,sociálne prostredie je zmiešané. V školskom roku 2016/2017 v 1.-4. ročníku neevidujeme žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí vyžadujú individuálnu integráciu. Od 01.09.2016 nebudeme mať žiakov ktoré budú mať individuálnu integráciu. V prípade potreby individuálnej integrácie bude žiakovi poskytnuté plnohodnotné vzdelávanie, ktoré bude koordinované v spolupráci s výchovným poradcom a CPPPaP vypracovaný individuálny vzdelávací program.

Charakteristika pedagogického zboru
Počet učiteľov je 3 na plný úväzok a 2 sú na dohodu/čiastočný úväzok/potrebných vzhľadom na veľkosť školy. Naša škola zabezpečuje výchovno -vzdelávací proces internými a externými učiteľmi /angl.jazyk/. Naše učiteľky a učitelia sa v priebehu školského roka zúčastňujú na viacerých školeniach a seminároch s cieľom rozšíriť svoje pedagogické vedomosti a zručnosti v rámci zvýšenia zvýšenia kvalifikácie.

Organizácia prijímacieho konania
Prijímanie žiakov do 1. ročníka sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy. Žiadne špecifické požiadavky na prijatie žiaka naša škola nepožaduje.

Dlhodobé projekty
Sme zapojení v projekte Otvorená škola – Infovek, Zdravá škola, Elektronizácia školských knižníc, Medzinárodný projekt –Záložka, Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti – výtvarnú súťaž „Vykreslite si svoj sen s Maxom“ Realizujeme množstvo projektov s dlhoročnými tradíciami, napr. Deň starých rodičov, Vianočný program, Karneval, Deň vody, Deň Zeme, Deň matiek, Šikovné ruky, (protidrogové programy, ekologické a sociálne programy, projekty v rámci EÚ, projekty IKT, stretnutia s významnými osobnosťami).

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
je každodenne na dobrej úrovni. Rodičia nám pomáhajú pri rôznych školských i mimoškolských akciách. Napríklad každodenne pomáhajú deťom pri zbere druhotných surovín , zúčastňujú sa na našich školských výletoch ako pomocný dozor a niektoré naše akcie podporujú finančne. Dobrá je i spolupráca s Radou školy. Jej zloženie máme nasledovné : dvaja zástupcovia sú z rady rodičov , jeden pedagogický zamestnanec a dvaja poslanci delegovaní obecným úradom. Rada školy sa stretáva v priemere štyrikrát ročne a na svoje zasadnutia prizýva i riaditeľku školy. Na vyhovujúcej úrovni je i spolupráca s miestnou MŠ a so ZŠ s VJM. Oceňujem spoluprácu s CPPP v Galante kde nám vychádzajú v ústrety a úzko s nami spolupracujú.

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má zriadenú a využíva malú telocvičňu spolu so ZŠ s VJM a učebňu výpočtovej techniky ,ktorá je zároveň aj triedou pre 1.-2.ročník. Dole máme triedu pre 3.a 4. ročník a miestnosť pre ŠKD, školskú knižnicu máme na chodbe. Túto miestnosť využívame aj na rôzne prednášky, besedy , či na zvolený výchovno- vyučovací proces pri jazykovom , dramatickom krúžku. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné učebné pomôcky pravidelne dopĺňať a obnovovať za modernejšie, aby boli v súlade s novým školským vzdelávacím plánom. Ku škole patrí ešte veľký uzavretý dvor, na ktorom je vybudované viacúčelové ihrisko ,ktoré sa využíva na športové a voľné aktivity nielen pre žiakov ,ale aj pre deti z našej obce. V rámci našich finančných možností sa snažíme zefektívniť a dopĺňať vyučovanie s modernými učebnými pomôckami.

Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

Prezentácia školy – ZŠ, Hlavná 428, 92562 Váhovce

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa konalo dňa 2. septembra 2015 za prítomnosti detí , rodičov a pána starostu. Pani riaditeľka p. PaedDr. Juliana Szecsényiová privítala našich najmenších. Veľa úspechov a pohody ,zdravia nám poprial aj pán starosta .Zároveň zdôraznil potrebu vzdelávania v 21. storočí.
 • Do prvej triedy nastúpilo 8 detí. V tomto školskom roku sa vzdelávali v dvoch triedach a to 1. trieda / I. a II. ročník/ s pani triednou učiteľkou Mgr. Alenou Domarackou a 2. trieda / III. a IV. ročník /s pani triednou učiteľkou PaedDr. Julianou Szecsényiovou.
 • Otvorilo sa jedno oddelenie ŠKD počtom detí 26. ŠKD vedie pani vychovávateľka Zlatica Rapiová. Okrem stálych pedagogických pracovníkov pôsobil na našej škole Mgr.Arpád Varjú /anglický jazyk/ a pán Mgr. Kolenčík M. vyučoval náboženskú výchovuspoločná slávnostná omša sa konala v kostole dňa 3. septembra 2015 pre všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov.
 • September bol v znamení opakovaní a privykania sa na pravidelné učenie sa u starších žiakov . Prváci si skúšali prvé čiary aj litery. Priúčali sa školským zvyklostiam aj tomu ako chutí desiata v škole. Aby to nebolo len o učení, tak sme navštívili 23.9.2015 Hvezdáreň v Hlohovci, ,kde sa deťom veľmi páčilo.
 • Mesiac október prebiehal v znamení príprav na vystúpenie v Klubu dôchodcov a zdravej výživy.
 • 6.október je k svetový deň JABLKA .Prichystali sme ochutnávku rôznych odrôd jabĺk a deti si priniesli od mám recepty na dobroty z jabĺk. V rámci aktivít v týždni o zdravej výžive sme v ŠKD zostavili jedálny lístok zo zdravých , života prospešných ingrediencií. No október nebol len o stravovaní s pásmom básničiek a pesničiek sme 15.10.2015 navštívili miestny klub dôchodcov. Naše deti mali veľký úspech , spolu s našimi starkými si aj zaspievali.
 • 19.10.2015 sme mali výchovný koncert „Labyrint“ – enviromentálna výchova.
 • Od 29.10.-30.10.2015 sme mali v škole Jesenné prázdniny.
 • V rámci vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra sme viedli deti k mimočítankovému čítaniu kníh z našej žiackej knižnice. Zároveň sme robili besedy o prečítaných knihách.
 • Mesiac november sme mali přednášku o význame vody a elektrickej energie.
 • V novembri sme mali vystúpenie pre dôchodcov v KD od 16,00 h.
 • 26.11.2014 v KD bol v predstihu Vianočný koncert “Vianočná hviezda“
 • Pomaly sme sa chystali na príchod Mikuláša. Veru aj k nám zavítal 4. decembra s plnou parádou aj s čertami. Privítali sme ich s básničkami aj pesničkami. Deti dostali balíčky plných sladkostí.

Podrobnejšie rozpísanú prezentáciu ZŠ Váhovce nájdete v prílohe!

Prílohy