Verejná vyhláška- Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

GALANTA_M1_SKS
GALANTA_M2_POZITIVA
GALANTA_M3_NEGATIVA
GALANTA_M4_PROBLEMY
GALANTA_M5_NAVRH
RÚSES Galanta

Prílohy