Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1. Komisia finančná, správy majetku obce, obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti, rozvoja, výstavby a územného plánovania obce

Meno Priezvisko Titul
Mária Adamková
Štefan Dubnička
Iveta Holubová
Róbert Jalsovszky Ing.
Eva Kissová
Ida Kubicová
Peter Varga

 

2. Komisia kultúry a vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

Meno Priezvisko Titul
Dávid Takáč Ing.
Zuzana Csőzová
Eugen Horváth
Andrea Kulcsárová
Adrián Lukács Mgr.
Richard Szabó
Helena Szabová

 

3. Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva a životného prostredia

Meno Priezvisko Titul
Viliam Szabó
Judita Mitalová
Eugen Horváth
Kristián Forró  Mgr.
František Szabó
Zuzana Forrová