Poslanci

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Meno Priezvisko Titul
Katarína Kubicová JUDr.
Ladislav Károly
Eugen Szabo
Roland Vontszemű
Eva Kissová
Peter Varga
Ladislav Takáč
Viliam Szabó
Dávid Takáč Ing.

 

Rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

a) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

f) uznášať sa na nariadeniach,

g) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,

h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

i) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

b) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),

c) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

k) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

m) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.